Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Фiтiсова А.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00306897
4. Місцезнаходження
Житомирська , Корольовський, 10002, Житомир, Святослава Рiхтера,75
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412)34-55-23 (0412)34-45-31
6. Електронна поштова адреса
teteriv@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.teterev.pat.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що потребують лiцензування.
2. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб та не входить до складу жодної юридичної особи.
3. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, оскiльки в Товариствi немає корпоративного секретаря.
4. "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному фондi державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
5. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до п. 2 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, ця iнформацiя не заповнюється емiтентами - приватними акцiонерними товариствами.
6. Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства (п. 5 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826).
7. "Процентнi облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск процентних облiгацiй не здiйснювало.
8. "Дисконтнi облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск дисконтних облiгацiй не здiйснювало.
9. "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск цiльових (безпроцентних) облiгацiй не здiйснювало.
10. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, оскiльки товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй. Випуск будь-яких iнших цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
11. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня, оскiльки товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
12. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду товариство власнi акцiї не викупало.
13. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, оскiльки дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн (п.15 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826).
14. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня, оскiльки товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.
15. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери" вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду фактiв, щодо яких передбачено подання особливої iнформацiї не було, емiсiя iпотечних цiнних паперiв не здiйснювалась.
16. Звiт про корпоративне управлiння у складi "Iнформацiї про стан корпоративного управлiння" не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, ця iнформацiя заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерного товариства. ПрАТ "Тетерiв" не є фiнансовою установою.
17. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
18. "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi, оскiльки ФОН не створювався, випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.
19. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" вiдсутня, оскiльки товариство не готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
20. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
21. Товариство вiдноситься до приватних (закритi) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка б/с б/н
3. Дата проведення державної реєстрації
28.10.1993
4. Територія (область)
Житомирська
5. Статутний капітал (грн)
661275.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.95 Виробництво нетканих матерiалiв та виробiв iз них,крiм одягу
14.12 Виробництво верхнього одягу
68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння пiдприємства є: 1. загальнi збори акцiонерiв; 2. наглядова рада; 3. директор; 4. ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
311744
3) поточний рахунок
26002055984519
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
311744
6) поточний рахунок
26004055987592

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiтiсова Альона Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Садiвник", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2014 безтермiново
9) Опис
осадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ. Права та обов'язки директора визначаються законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган АТ, а також контрактом, що з ним укладається. Директор приймає рiшення у виглядi наказiв, розпоряджень та iнше, на свiй власний розсуд. Директор приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої нагороди не вказується (п. 8 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826). Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 08.10.2014р., протокол №13. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: заступник директора ТОВ "Садiвник". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiтiсов Микола Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Середня
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "ФАНТ"-ЛТД, директор ТОВ "Сервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує її роботу, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Наглядову раду, законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Наглядової ради вправi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати будь-якi накази (в тому числi накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи), та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради користується всiма правами та обов'язками наданими законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом директору АТ. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 30.04.2015 р., протокол №13 та протоколу наглядової ради № 17 вiд 30.04.2015 року. Протягом звiтного перiоду вiдбулася змiна голови наглядової ради, повноваження попереднього голови наглядової ради були припиненi вiдповiдно до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 13 вiд 30.04.2015 року та протоколу засiдання наглядової ради № 17 вiд 30.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "ФАНТ"-ЛТД (юридична адреса: м. Житомир, вул. Вiтрука, 2), в.о. директора ТОВ "Сервiс" (юридична адреса: м. Житомир, вул. Вiтрука, 2). Обiймає посади: генерального директора ТОВ "ФАНТ"-ЛТД (юридична адреса: м. Житомир, вул. Вiтрука, 2), директора ТОВ "Сервiс" (юридична адреса: м. Житомир, вул. Вiтрука, 2)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член нагляової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Тетерiв", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 30.04.2015 р., протокол №13. Протягом звiтного перiоду посадова особа була переобрана членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член нагляової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Тетерiв", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 30.04.2015 р., протокол №13. Протягом звiтного перiоду посадова особа була переобрана членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свiдерський Iгор Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Тетерiв" юрист, ТОВ "ФАНТ"-ЛТД юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 30.04.2015 р., протокол №13. Протягом звiтного перiоду посадову особи було обрано членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: юрист ТОВ "ФАНТ"-ЛТД (юридична адреса: м. Житомир, вул. Вiтрука, 2), ПрАТ "Тетерiв" юрист. Обiймає посаду юриста ПрАТ "Тетерiв". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кохан Любов Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Тетерiв", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Ревiзор перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Права та обов'язки ревiзора визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також укладеним з ним договором. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 30.04.2015 р., протокол № 13. Протягом звiтного перiоду посадову особу було обрано ревiзором. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер ПрАТ "Тетерiв". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Тетерiв", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2002 безтермiново
9) Опис
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечує складання та подання у встановленi термiни фiнансової та податкової звiтностi. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої нагороди не вказується (п. 8 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826). Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Фiтiсова Альона Олександрiвна 26 0.0590 26 0.0590 0 0
голова наглядової ради Фiтiсов Микола Миколайович 5 0.0113 5 0.0113 0 0
член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Свiдерський Iгор Анатолiйович 0 0 0 0 0 0
ревiзор Кохан Любов Петрiвна 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 31 0.0703 31 0.0703 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ "ФАНТ"-ЛТД 13571827 10025 Україна Житомирська Корольовський Житомир вул. Вiтрука, 2 26833 60.8665 26833 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
-///- 14435 32.7436 14435 0
Усього 41268 93.6101 41268 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 60.877848
Опис Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства був пiдготовлений та затверджений Наглядовою радою. Пропозицiї вiд iнших осiб до перелiку питань порядку денного не надходили.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
Порядок денний:
Затвердження рiчного звiту, балансу за 2016 рiк.
Розподiл прибутку i збиткiв.
Розгляд та затвердження звiту наглядової ради за 2016 рiк.
Розгляд та затвердження звiту директора за 2016 рiк.
5.Розгляд та затвердження звiту ревiзора за 2016 рiк.1
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затвердити рiчний звiт, баланс пiдприємства за 2016 рiк.
2. Не виплачувати дивiденди за 2016 рiк, а прибуток витратити на придбання сировини для виготовлення продукцiї.
3. Затвердити звiт наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт директора за 2016 рiк.
5. Затвердити звiт ревiзора за 2016 рiк.
Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися та не скликалися.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.08.2010 34/06/1/10 Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000162507 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 15.0 44085 661275.00 100.0000
Опис Розмiщення акцiй приватне. Додаткової емiсiї протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувається. Факти лiстингу/делiстингу на бiржових ринках вiдсутнi. Заяви для допуску на бiржу товариством не подавались.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1347.1 1322.4 0 0 1347.1 1322.4
будівлі та споруди 336.0 311.3 0 0 336.0 311.3
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
земельні ділянки 1011.1 1011.1 0 0 1011.1 1011.1
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1347.1 1322.4 0 0 1374.1 1322.4
Опис Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть ОЗ складає 2954.8 тис.грн., в тому числi 1011.1 тис.грн. - вартiсть земельної дiлянки.
Станом на 31.12.2016 р. сума нарахованого зносу складає 1625.9 тис.грн.
Оскiльки вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" земельна дiлянка не є об'єктом амортизацiї, то для розрахунку ступiня зносу основних засобiв первiсна вартiсть основних засобiв зменшується на вартiсть земельної дiлянки у сумi 1011.1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 р. складає 81.5 %.
Ступiнь використання ОЗ складає 80%.
Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв встановлюється наказом при зарахуваннi такого активу на баланс, та складає:
- для будiвель та споруд - 20 рокiв;
- для машин та обладнання - 5 рокiв;
- для транспортних засобiв - 5 рокiв;
- для iнструментiв, приладiв - 4 роки.
Умови користування основними засобами - за цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi вiдповiдно до вимог технiчної документацiї вiдповiдних об'єктiв.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3026.2 2220.1
Статутний капітал (тис. грн.) 661.3 661.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 661.3 661.3
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3026.2 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу(661.3 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 225.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 985.4 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1210.6 X X
Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-Ольга"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20425581
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд. 16
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0482 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 27.04.2018
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
27.04.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
27.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.04.2018
27.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалося пiдняттям рук, крiм питання сьомого порядку денного - обрання членiв наглядової ради товариства, де голосування проводилося бюлетенями для кумулятивного голосування. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились i не скликалися. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревiзором Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Останнiй раз нового члена наглядової ради було обрано 30.04.2015 року

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2018 ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" за ЄДРПОУ 00306897
Територія за КОАТУУ 1810136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.95
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Святослава Рiхтера, буд. 75, м. Житомир, Житомирська обл., 10002 тел. (0412) 34-55-23

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.02.2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 196.3 196.3
Основні засоби: 1010 1347.1 1322.4
- первісна вартість 1011 2973.0 2945.8
- знос 1012 ( 1625.9 ) ( 1623.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1543.4 1518.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1582.1 2319.9
- у тому числі готова продукція 1103 736.3 747.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 22.6 9.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 167.0 216.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 136.4 159.2
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0.9 12.5
Усього за розділом II 1195 1909.0 2718.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3452.4 4236.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 661.3 661.3
Додатковий капітал 1410 673.5 673.5
Резервний капітал 1415 92.0 92.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 793.3 1599.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 2220.1 3026.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 109.4 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 887.6 953.2
розрахунками з бюджетом 1620 209.6 225.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 149.3 177.0
- зі страхування 1625 4.7 6.4
- з оплати праці 1630 13.4 24.0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 7.6 1.8
Усього за розділом IІІ 1695 1122.9 1210.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0
Баланс 1900 3452.4 4236.8

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3656.0 2609.2
Інші операційні доходи 2120 809.7 708.9
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4465.7 3318.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2425.0 ) ( 1212.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1047.4 ) ( 1129.4 )
Інші витрати 2270 ( 10.2 ) ( 49.5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3482 ) ( 2391.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 983.1 926.3
Податок на прибуток 2300 ( 177.0 ) ( 149.3 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 806.1 777.0


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Фiтiсова Альона Олександрiвна
Головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна