Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Янович Г.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00306897
4. Місцезнаходження
Житомирська , Житомирський, 10002, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 75
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412)34-55-23 (0412)34-45-31
6. Електронна поштова адреса
teteriv@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 79   29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.teterev.pat.ua в мережі Інтернет 05.05.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що потребують лiцензування.
2. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб та не входить до складу жодної юридичної особи.
3. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, оскiльки в Товариствi немає корпоративного секретаря.
4. "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному фондi державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
5. "Iнформацiя про органи управляння емiтента" вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до п. 5 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, ця iнформацiя не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами.
6. "Процентнi облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск процентних облiгацiй не здiйснювало.
7. "Дисконтнi облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск дисконтних облiгацiй не здiйснювало.
8. "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск цiльових (безпроцентних) облiгацiй не здiйснювало.
9. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" вiдсутня, оскiльки товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй. Випуск будь-яких iнших цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
10. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" вiдсутня, оскiльки товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
11. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду товариство власнi акцiї не викупало.
12. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, оскiльки дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн (п.15 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826).
13. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня, оскiльки товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.
14. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери" вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду фактiв, щодо яких передбачено подання особливої iнформацiї не було, емiсiя iпотечних цiнних паперiв не здiйснювалась.
15. Звiт про корпоративне управлiння у складi "Iнформацiї про стан корпоративного управлiння" не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, ця iнформацiя заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерного товариства. ПрАТ "Тетерiв" не є фiнансовою установою.
16. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
17. "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi, оскiльки ФОН не створювався, випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.
18. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" вiдсутня, оскiльки товариство не готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
19. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
20. Товариство вiдноситься до приватних (закритi) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя ААБ № 310723
3. Дата проведення державної реєстрації
28.10.1993
4. Територія (область)
Житомирська
5. Статутний капітал (грн)
661275.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
33
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.95 Виробництво нетканих матерiалiв та виробiв iз них, крiм одягу
14.12 Виробництво верхнього одягу
68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння пiдприємства є: 1. загальнi збори акцiонерiв; 2. наглядова рада; 3. директор; 4. ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
311744
3) поточний рахунок
26002055984519
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
311744
6) поточний рахунок
26004055987592

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янович Григорiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", головний iнженер
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.04.2011 безтермiново
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ. Права та обов'язки директора визначаються законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган АТ, а також контрактом, що з ним укладається. Директор приймає рiшення у виглядi наказiв, розпоряджень та iнше, на свiй власний розсуд. Директор приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 29.04.2011р., протокол №3. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер, iнженер-механiк. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янович Григорiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", головний iнженер
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.04.2011 безтермiново
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ. Права та обов'язки директора визначаються законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган АТ, а також контрактом, що з ним укладається. Директор приймає рiшення у виглядi наказiв, розпоряджень та iнше, на свiй власний розсуд. Директор приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 29.04.2011р., протокол №3. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер, iнженер-механiк. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiтiсов Микола Тимофiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiйськовослужбовець
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує її роботу, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Наглядову раду, законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Наглядової ради вправi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати будь-якi накази (в тому числi накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи), та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради користується всiма правами та обов'язками наданими законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом директору АТ. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: вiйськовослужбовець. Обiймає посаду генерального директора на ТОВ "Фант-ЛТД", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Вiтрука, буд.2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiтiсов Микола Тимофiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiйськовослужбовець
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує її роботу, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Наглядову раду, законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Наглядової ради вправi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати будь-якi накази (в тому числi накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи), та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради користується всiма правами та обов'язками наданими законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом директору АТ. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: вiйськовослужбовець. Обiймає посаду генерального директора на ТОВ "Фант-ЛТД", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Вiтрука, буд.2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член нагляової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свiдерська Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ ЗОК, начальник фiнансового вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, начальник фiнансового вiддiлу. Обiймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "Фант-ЛТД", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Вiтрука, б.2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiтiсова Альона Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фенiкс", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2011 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Ревiзор перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Права та обов'язки ревiзора визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також укладеним з ним договором. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Обiймає посаду заступника директора ТОВ "Садовод", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Гоголiвська, буд.17.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.10.2002 безтермiново
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечує складання та подання у встановленi термiни фiнансової та податкової звiтностi. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом звiтного перiоду посадова особа отримала заробiтну плату на загальну суму 22700.00 грн. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Янович Григорiй Володимирович 0 0.0000 0 0 0 0
Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Тимофiйович 24.12.2001 5 0.0114 5 0 0 0
Член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна 0 0.0000 0 0 0 0
Член наглядової ради Свiдерська Людмила Василiвна 0 0.0000 0 0 0 0
Ревiзор Фiтiсова Альона Олександрiвна 24.12.2001 26 0.0589 26 0 0 0
Головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна 0 0.0000 0 0 0 0
Усього 31 0.0703 31 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "ФАНТ"-ЛТД 13571827 10025 Україна Житомирська Житомирський м. Житомир вул. Вiтрука, 2 01.12.2003 26833 60.8665 26833 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 01.12.2003 14435 32.7435 14435 0 0 0
Усього 41268 93.6100 41268 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 60.8778
Опис Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства був пiдготовлений та затверджений Наглядовою радою. Пропозицiї вiд iнших осiб до перелiку питань порядку денного не надходили.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1) Затвердження рiчного звiту, балансу за 2012 рiк.
2) Розподiл прибутку i збиткiв.
3) Розгляд та затвердження звiту наглядової ради за 2012 рiк.
4) Розгляд та затвердження звiту директора за 2012 рiк.
5) Розгляд та затвердження звiту ревiзора за 2012 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Затвердити рiчний звiт, баланс пiдприємства за 2012 рiк.
2) Збитки погашати впродовж 2013 року за рахунок прибутку вiд реалiзованої продукцiї.
3) Затвердити звiт наглядової ради за 2012 рiк.
4) Затвердити звiт директора за 2012 рiк.
5) Затвердити звiт ревiзора за 2012 рiк.
Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися та не скликалися.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.08.2010 34/06/1/10 Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000162507 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 15.00 44085 661275.00 100.0000
Опис Розмiщення акцiй приватне. Додаткової емiсiї протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувається. Факти лiстингу/делiстингу на бiржових ринках вiдсутнi. Заяви для допуску на бiржу товариством не подавались.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 486.3 445.5 0 0 486.3 445.5
будівлі та споруди 433.2 408.9 0 0 433.2 408.9
машини та обладнання 50.9 35.2 0 0 50.9 35.2
транспортні засоби 1.0 0.7 0 0 1.0 0.7
інші 1.2 0.7 0 0 1.2 0.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 486.3 445.5 0 0 486.3 445.5
Опис Станом на 31.12.2013 р. первiсна вартiсть ОЗ складає 1961.9 тис.грн., в тому числi 1011.1 тис.грн. - вартiсть земельної дiлянки.
Станом на 31.12.2013 р. сума нарахованого зносу складає 1516.4 тис.грн.
Оскiльки вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" земельна дiлянка не є об'єктом амортизацiї, то для розрахунку ступiня зносу основних засобiв первiсна вартiсть основних засобiв зменшується на вартiсть земельної дiлянки у сумi 101.,1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 77.3%.
Ступiнь використання ОЗ складає 80%.
Оприбутковано на баланс земельна дiлянка вартiстю 1011.1 тис.грн.
Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв встановлюється наказом при зарахуваннi такого активу на баланс, та складає:
- для будiвель та споруд - 20 рокiв;
- для машин та обладнання - 5 рокiв;
- для транспортних засобiв - 5 рокiв;
- для iнструментiв, приладiв - 4 роки.
Умови користування основними засобами - за цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi вiдповiдно до вимог технiчної документацiї вiдповiдних об'єктiв.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1263.0 1255.3
Статутний капітал (тис. грн.) 661.3 661.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 661.3 661.3
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1263.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(661.300 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 465.4 X X
у тому числі:  
Довгостроковi 29.07.2008 465.4 24 22.07.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 40.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1373.2 X X
Усього зобов'язань X 1879.4 X X
Опис: -

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-Ольга"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20425581
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд. 19, кв. 374
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0482 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися i не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi.
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревiзором Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв Товариство аудитора не змiнювало.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту в Товариствi запроваджено посаду ревiзора. У звiтному роцi ревiзор здiйснював перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту в Товариствi запроваджено посаду ревiзора. Останнього разу ревiзор проводив перевiрку з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв Товариство залучати iнвестицiї не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: корпоративний кодекс вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: корпоративний кодекс вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
корпоративний кодекс вiдсутнiй.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" за ЄДРПОУ 00306897
Територія за КОАТУУ 1810136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.95
Середня кількість працівників 33
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 10002, Житомирська область, м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 75
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 196.3 196.3
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1497.4 1456.6
- первісна вартість 031 2973.0 2973.0
- знос 032 ( 1475.6 ) ( 1516.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1693.7 1652.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 652.1 691.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 653.6 593.4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 30.5 25.8
- первісна вартість 161 30.5 25.8
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5.4 21.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 8.6 9.3
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 148.0 148.1
Усього за розділом II 260 1498.2 1489.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3191.9 3142.4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 661.3 661.3
Додатковий вкладений капітал 320 673.5 673.5
Резервний капітал 340 92.0 92.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -171.5 -163.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1255.3 1263.0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 550.8 465.4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1197.3 1253.5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 40.9 40.8
- зі страхування 570 94.4 72.4
- з оплати праці 580 37.3 41.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 15.9 6.1
Усього за розділом IV 620 1385.8 1414.0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3191.9 3142.4

Примітки -
Керівник Янович Григорiй Володимирович
Головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1758.7 1829.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 293.1 ) ( 305.0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1465.6 1524.7
Інші операційні доходи 040 232.3 188.8
Інші доходи 050 0 2.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1697.9 1716.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 1116.6 ) ( 1327.1 )
Інші операційні витрати 090 ( 529.6 ) ( 438.8 )
у тому числі: 091 0 0
092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 26.8 ) ( 25.6 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1673.0 ) ( 1791.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 24.9 -75.5
Податок на прибуток 140 ( 17.2 ) ( 17.9 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 7.7 -93.4
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки -
Керівник Янович Григорiй Володимирович
Головний бухгалтер Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна