Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Янович Григорiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.05.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
10002, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 75
4. Код за ЄДРПОУ
00306897
5. Міжміський код та телефон, факс
(0412)34-55-23 (0412)34-45-31
6. Електронна поштова адреса
teteriv@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2014
(дата)
2. Повідомлення 82 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 06.05.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.teterev.pat.ua в мережі Інтернет 06.05.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2014 припинено повноваження Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Тимофiйович
0.0114
Зміст інформації:
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було припинено повноваження члена наглядової ради Фiтiсова Миколи Тимофiйовича у зв'язку з закiнченням трирiчного строку повноважень. Фiтiсов М.Т. перебував на посадi члена наглядової ради протягом трьох рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
30.04.2014 припинено повноваження Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Тимофiйович
0.0114
Зміст інформації:
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було припинено повноваження члена наглядової ради Фiтiсова Миколи Тимофiйовича у зв'язку з закiнченням трирiчного строку повноважень. Фiтiсов М.Т. перебував на посадi члена наглядової ради протягом трьох рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
30.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було припинено повноваження члена наглядової ради Герасимчук Лiлiї Леонiдiвни, у зв'язку з закiнченням трирiчного строку повноважень. Герасимчук Л.Л. перебувала на посадi члена наглядової ради протягом трьох рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
30.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Свiдерська Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було припинено повноваження члена наглядової ради Свiдерської Людмили Василiвни, у зв'язку з закiнченням трирiчного строку повноважень. Свiдерська Л.В. перебувала на посадi члена наглядової ради протягом трьох рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
30.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Фiтiсова Альона Олександрiвна
0.0589
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було припинено повноваження ревiзора Фiтiсової Альони Олександрiвни, у зв'язку з закiнченням трирiчного строку повноважень.Фiтiсова А.О. перебувала на посадi члена наглядової ради протягом трьох рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
30.04.2014 обрано Член наглядової ради Фiтiсов Микола Тимофiйович
0.0114
Зміст інформації:
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було обрано членом наглядової ради Фiтiсова Миколу Тимофiйовича строком на три роки, у зв'язку з сумлiнним виконанням своїх обов'язкiв на посадi голови наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом станнiх п'яти рокiв Фiтiсов М.Т. обiймав посади голови наглядової ради товариства та генерального директора ТОВ "ФАНТ"-ЛТД.
30.04.2014 обрано Член наглядової ради Свiдерська Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було обрано членом наглядової ради Свiдерську Людмилу Василiвну строком на три роки, у зв'язку з сумлiнним виконанням своїх обов'язкiв на посадi члена наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом станнiх п'яти рокiв Свiдерська Л.В. обiймала посади члена наглядової ради товариства та головного бухгалтера ТОВ "ФАНТ"-ЛТД.
30.04.2014 обрано Ревiзор Фiтiсова Альона Олександрiвна
0.0589
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було обрано ревiзором Фiтiсову Альону Олександрiвну строком на три роки, у зв'язку з сумлiнним виконанням своїх обов'язкiв на посадi ревiзора. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом станнiх п'яти рокiв Фiтiсова А.О. обiймала посади ревiзора товариства та заступника директора ТОВ "Садiвник".
30.04.2014 обрано Член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2014 року було обрано членом наглядової ради Герасимчук Лiлiю Леонiдiвну строком на три роки, у зв'язку з сумлiнним виконанням своїх обов'язкiв на посадi члена наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом станнiх п'яти рокiв Герасимчук Л.Л. обiймала посади члена наглядової ради товариства та головного бухгалтера ПрАТ "Тетерiв".
30.04.2014 обрано Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Тимофiйович
0.0114
Зміст інформації:
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням засiдання нагляової ради Товариства вiд 30.04.2014 року було обрано головою наглядової ради Фiтiсова Миколу Тимофiйовича строком на три роки, у зв'язку з сумлiнним виконанням своїх обов'язкiв на посадi голови наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом станнiх п'яти рокiв Фiтiсов М.Т. обiймав посади голови наглядової ради товариства та генерального директора ТОВ "ФАНТ"-ЛТД.