ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3065 3321.8
Інші операційні доходи 2120 1190.8 891.9
Інші доходи 2240 5.1 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4260.9 4213.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2869.2) (2781.8)
Інші операційні витрати 2180 (1436.6) (1154)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4305.8) (3935.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 44.9 277.9
Податок на прибуток 2300 (43) (50)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -87.9 227.9

Примітки: Керiвнi особи Емiтента, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.


Керівник

 

(підпис)

Фiтiсова А,О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.