ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Фінансовий звіт
малого підприємства

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" за ЄДРПОУ 00306897
Територія Житомирська область за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 21    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 10002, Житомирська обл., Корольовський р-н, Житомир, Святослава Рiхтера,75, (0412)34-55-23

1. Баланс
на 31.12.2019

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 196.3 196.3
Основні засоби: 1010 1298.2 1273.8
первісна вартість 1011 2941.4 2909.5
знос 1012 (1643.2) (1635.7)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1494.5 1470.1
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2551.2 2216.9
у тому числі готова продукція 1103 1005.2 992.1
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 40.3 12.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 84.6 0.7
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 310.8 599.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 12.7 33.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 2999.6 2862.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 4194.1 4332.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 0 0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 0 0
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 0 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Фiтiсова А,О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.