ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основними напрямками роботи на 2020 рiк є удосконалення виробництва, пошук нових контрагентiв, удосконалення умов працi.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової,iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
Інформація про розвиток емітента Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн.) Усього активiв 4333 Основнi засоби 1274 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - Запаси 2217 Сумарна дебiторська заборгованiсть 612 Грошовi кошти та їх еквiваленти 34 Нерозподiлений прибуток 1739 Власний капiтал 3166 Статутний капiтал 661 Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання 1167 Чистий прибуток (збиток) (88) Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 44085 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 21
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Емiтетом не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Оскiльки акцiї приватного акцiонерного товариства "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" (далi по тексту - ПрАТ "Тетерiв", Товариство) не котуються на фондовiй бiржi та щодо них вiдсутня публiчна пропозицiя, Товариство в своїй дiяльностi не розробляло та не приймало власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно вимог чинного законодавства України у такому випадку Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Зауважимо, що ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Жодними попереднiми загальними зборами акцiонерiв, зокрема загальними зборами акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" вiд 26 квiтня 2011 року, згiдно рiшення яких ЗАТ "Фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" перетворена в ПрАТ "Фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв", а також загальними зборами акцiонерiв вiд 29 квiтня 2016 року, якими приймалася та затверджувалася нова редакцiя чинного статуту, зареєстрованого Виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради 08 вересня 2016 року за № 1 305 120 0000 000686, кодекс корпоративного управлiння не приймався та не затверджувався. Iншими черговими та позачерговими зборами акцiонерiв таке питання не розглядалось. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Згiдно Статуту посадовими особами органiв управлiння ПрАТ "Тетерiв" є голова та члени Наглядової ради, директор та ревiзор. пп. 11.3 та 11.4 Статуту передбачено, що Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв термiном на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.11.13 Статуту). Вiдповiдно до п.11.13.1 Статуту без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у випадку отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. Згiдно п.12.9 Статуту директор обирається (призначається) наглядовою радою на невизначений термiн. Припинення повноважень генерального директора є виключною компетенцiєю наглядової ради (п. 11.2.10 Статуту). п.13.1 Статуту передбачено, що ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй строком на 3 роки. Повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (п. 11.5.18 Статуту).
Повноваження посадових осіб емітента Наглядова рада (п.11 Статуту): До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв (п.11.2 Статуту). Згiдно п.11.2.1 Статуту до виключної компетенцiї наглядової ради серед iнших питань належать i такi: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якi регулюють питання дiяльностi Товариства; 2) прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї зборiв; 3) припинення повноважень правлiння та членiв iнших органiв Товариства; 4) прийняття рiшень про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) затвердження ринкової вартостi майна у передбачених чинним законодавством випадках; 6) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 7) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких перебуває в межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) погодження органiзацiйної структури Товариства та структури апарату управлiння Товариства. Зазначенi дiї Голова наглядової ради може здiйснювати незалежно вiд правлiння та Голови правлiння Товариства. Крiм того, голова наглядової ради: 1) органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; 3) вiдкриває загальнi збори; 4) органiзовує обрання секретаря загальних зборiв; 5) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 7) пiдписує вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з директором Товариства; 8) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) з ревiзором Товариства. 9) голова наглядової ради має право представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та недержавними органами та будь-якими iншими суб'єктами; Голова та члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) заслуховувати звiти директора, посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; 3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства, обирати зовнiшнього незалежного аудитора Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Директор (п.12.1 Статуту) являється виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Крiм iнших повноважень, директор має право: 1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти юридичнi дiї вiд його iменi в межах компетенцiї, визначеної статутом та положенням про генерального директора; 2) в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) здiйснювати контроль за оперативною, поточною, фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 4) приймати участь в засiданнях наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 1) вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством; 2) без обмежень (крiм визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додатковi угоди до них), в т.ч. пiдписувати документи про вчинення значних правочинiв, рiшення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- правових вiдносинах, пiдписувати фiнансовi, платiжнi та звiтнi документи; 3) приймати рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також пiдписувати договори щодо вчинення таких правочинiв; 5) делегувати повноваження з представництва Товариства та пiдписання фiнансових, платiжних, звiтних та iнших документiв ; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцiй, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства; 8) видавати та пiдписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Директор має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства. Ревiзор здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiд iменi його акцiонерiв: Ревiзор має право (п.13 Статуту): - витребувати у Товариства документи, якi стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства для перевiрки; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Цей звiт незалежної аудиторки з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" (далi - ПрАТ "Тетерiв", Товариство) за 2019 рiк" (далi - Звiт аудиторки) призначається для акцiонерiв та управлiнського персоналу Товариства i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї Товариством. Вiдповiдно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися вимог незалежностi та iнших вимог, викладених в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та в Законi України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258), якi ?рунтуються на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. Вважаю, що отриманi в процесi виконання завдання аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями Вiдповiдальнiсть за складання та подання правдивої iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Тетерiв" за 2019 рiк згiдно вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлiнський персонал Товариства та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями. 5. Вiдповiдальнiсть аудиторки Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо складання i подання iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Тетерiв" за 2019 рiк, вiдповiдно до вимог п.п.5-9) част. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевiрка iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог п.п.1- 4 цiєї частини статтi 40-1 Закону № 3480. Здiйснюючи перевiрку iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Тетерiв" за 2019 рiк, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм впродовж усього завдання. Крiм того, ми iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення наведеної в цьому звiтi iнформацiї внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються перевiрки, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Це завдання з надання впевненостi виконувалося згiдно вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (видання 2016-2017 рр.) (далi по тексту - МСЗНВ 3000). Виконанi нами процедури за своїм характером та часом вiдрiзняються вiд процедур, необхiдних для завдання з об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000, тому нашу думку сформульовано з врахуванням властивих обмежень, однак нами отримано достатньо прийнятних доказiв з метою досягнення рiвня впевненостi, що є значущим. Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Тетерiв" за 2019 рiк, є вимоги ст.40-1 Закону № 3480. Згiдно вимог п.69(g) МСЗНВ 3000 вiдповiдальнiсть Товариства викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями" нашого Звiту незалежного аудитора, нашу ж вiдповiдальнiсть викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора" цього Звiту. Згiдно вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесi виконання завдання ми дотримувалися вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми провели перевiрку подання iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Тетерiв" за 2019 рiк. Наша думка стосується iнформацiї щодо частини ключових показникiв, зокрема: - основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; - перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; - будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства,; - порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; - повноважень посадових осiб Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевiрки наданої Товариством iнформацiї щодо iнших показникiв, зокрема - щодо: - власного кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати, або щодо практики корпоративного управлiння); - проведених загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) та загального опису прийнятих на зборах рiшень; - персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їх комiтетiв; - iнформацiю про проведенi засiдання цих органiв та загальний опис прийнятих на них рiшень, ми б дiйшли висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми неодмiнно повiдомили б про цей факт. Наше завдання є завданням з обмеженої впевненостi, яке не гарантує, що перевiрка iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння iнформацiї. процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Тетерiв" не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далi - Закон № 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння. Вважаю, що наведена в цьому звiтi iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.