ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
1 2 3
Фiтiсов Микола Миколайовичголовані
Опис:
д/н
Островська Людмила Григорiвначленкинятак
Опис:
д/н
Герасимчук Лiлiя Леонiдiвначленкинятак
Опис:
Чинною редакцiєю Статуту Товариства, зокрема п. 11.1, передбачено, що Наглядова рада Товариства є органом, що репрезентує та здiйснює захист прав акцiонерiв в перервi мiж зборами i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, яким в Товариствi є директор. Згiдно п. 10 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пп. 11.3 та 11.4 Статуту Товариства Наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради входять: " Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Миколайович, як представник акцiонера ТОВ "ФАНТ ЛТД" обраний членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їх засiданнi 27 квiтня 2018 року (протокол Наглядової ради № 1 вiд 18 квiтня 2018 року); " Член наглядової ради Островська Людмила Григорiвна, обрана членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв №16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки; " Член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна, обрана членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки. Комiтети наглядової ради не створювались.