ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2019
Кворум зборів** 60.878
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. 25 квiтня 2019 року за мiсцезнаходженням Товариства в Українi, м. Житомир, вул. Святослава Рiхтера, 75, вiдбулися черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - загальнi збори). Згiдно реєстру акцiонерiв ПрАТ "Тетерiв", складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" м. Київ, (код за ЄДРПОУ 30370711) станом на 24 квiтня 2019 року, загальна кiлькiсть акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах складає 46 осiб. Вони володiють 44085 простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 661 275,00 грн., з яких 41509 акцiй являються голосуючими. На виконання вимог п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства рiшенням наглядової ради ПрАТ "Тетерiв" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року) призначено Реєстрацiйну комiсiю з двох осiб у такому складi: Нерода Свiтлана Миколаївна та Островська Людмила Григорiвна. Крiм того, головою рiчних загальних зборiв рекомендовано обрати Фiтiсова Миколу Миколайовича, секретарем зборiв - Герасимчук Лiлiю Леонiдiвну, а також визначено порядок голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв - бюлетенями. До початку реєстрацiї акцiонерiв проведено засiдання реєстрацiйної комiсiї, на якому обрано головою Островську Л.Г. (протокол №1 засiдання реєстрацiйної комiсiї вiд 25 квiтня 2019 року). Пiсля здiйснення реєстрацiї головою реєстрацiйної комiсiї оголошено результати реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. Кiлькiсть зареєстрованих акцiонерiв становить 2 особи. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах становить 26 838 або 60,877848 % голосуючих акцiй. Виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, головою реєстрацiйної комiсiї оголошено, що вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворуму чергових загальних зборiв акцiонерiв досягнуто, збори акцiонерiв Товариства визнаються правомочними. Голова Наглядової ради Фiтiсов Микола Миколайович довiв до вiдома учасникiв загальних зборiв, що вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства": - повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв та проект порядку денного, були надiсланi кожному акцiонеру персонально 21 березня 2019 року у спосiб, передбачений Наглядової радою Товариства (протокол № 29 засiдання Наглядової ради вiд 04 березня 2019 року), а саме простими листами; - повiдомлення про проведення загальних зборiв розмiщене 21 березня 2019 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.teteriv.pat.ua; - Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно до п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою радою Товариства був затверджений проект порядку денного Загальних зборiв (протокол засiдання Наглядової ради № 28 вiд 26 лютого 2019 року): Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно до п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 30 вiд 13 квiтня 2019 року). ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв. 4. Розгляд та затвердження звiту наглядової ради за 2018 рiк 5. Розгляд та затвердження звiту директора за 2018 рiк. 6. Розгляд та затвердження звiту ревiзора за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2018 рiк. Розподiл прибутку i збиткiв. 8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Про припинення товариства шляхом перетворення з приватного акцiонерного товариства на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю . 11. Про обрання комiсiї з припинення товариства. про надання комiсiї з припинення товариства повноважень на здiйснення всiх необхiдних заходiв щодо забезпечення припинення товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 12. Про затвердження порядку та умов здiйснення перетворення товариства на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 13. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй товариства на частки в статутному капiталi товариства-правонаступника. 14. Про затвердження плану перетворення товариства. 15. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували проти рiшення зборiв про перетворення. 16. Про затвердження порядку та строкiв пред'явлення вимог кредиторiв Питання 1, 2, 3. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Голосували: " сформувати Лiчильну комiсiю та обрати 2 (двох) осiб до її складу: - Голова Лiчильної комiсiї загальних зборiв - Островська Людмила Григорiвна; - Член Лiчильної комiсiї загальних зборiв - Нерода Свiтлана Миколаївна. " обрати голову та секретаря зборiв: - головою загальних зборiв - Фiтiсова Миколу Миколайовича; - секретарем загальних зборiв - Герасимчук Лiлiю Леонiдiвну. " встановити такий регламент проведення Зборiв: - Основна доповiдь - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин; - Спiвдоповiдь - до 5 (п'яти) хвилин; - Виступи в дебатах - до 3 (трьох) хвилин; - Вiдповiдь на запитання - до 2 (двох) хвилин. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". При розглядi питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства голосувати шляхом пiдняття розданих при реєстрацiї бюлетенями iз зазначеною кiлькiстю акцiй (голосiв). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у вищезазначеному складi, повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання обов'язкiв, покладених на лiчильну комiсiю згiдно чинного законодавства. Обрати голову та секретаря Зборiв, затвердити зазначений регламент та порядок денний загальних зборiв. Голосування з питань № 1, 2, 3 порядку денного проведено бюлетенями для голосування №1-3 одноголосно. Питання 4. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2018 роцi та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. Слухали: Голову Наглядової ради Фiтiсова М.М., який ознайомив iз звiтом Наглядової ради за 2018 рiк, зокрема про прийнятi рiшення щодо проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, тощо. Впродовж звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль за дiяльнiстю виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства, спрямований на полiпшення результатiв роботи пiдприємства. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "Тетерiв" за 2018 рiк, а роботу Наглядової ради признати задовiдьною. Голосування з питання № 4 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 4 одноголосно. Питання 5. Звiт директора про результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту директора, затвердження звiту за 2018 рiк та основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. Слухали: Звiт директора Товариства Фiтiсової А.О., яка доповiла учасникам загальних зборiв про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Тетерiв" за 2018 рiк, позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства, завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому, а також перспективи розвитку пiдприємства у 2019 роцi щодо розширення обсягiв виробництва. Прийняте рiшення: Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити, а роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною. Голосування з питання № 5 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 5 одноголосно. Питання 6: Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк та їх затвердження. Слухали: Звiт Ревiзора Нероди С.М. про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. З цiєю метою управлiнським персоналом Товариства було надано повний комплект фiнансової звiтностi за 2018 рiк, складеної за нацiональними положеннями стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi (НП(С)БО). Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Голосування з питання № 6 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 6 одноголосно. Питання 7. Затвердження результатiв дiяльностi, розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2018 рiк Слухали: Голову зборiв Фiтiсова М.М. щодо розподiлу прибутку i збиткiв, який зазначив, що ПрАТ "Тетерiв" за результатами 2018 року має нерозподiлений прибуток в сумi 227,9 тис. грн., що вiдображено в рiчному звiтi Товариства. Проте запропонував не виплачувати дивiденди за 2018 рiк, а прибуток витратити на придбання сировини для виготовлення продукцiї, тобто iнвестувати у виробництво. Прийняте рiшення: Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства в 2018 роцi не нараховувати, а одержанi прибутки направити на придбання сировини для виготовлення продукцiї, тобто iнвестувати у виробництво. Голосування з питання № 7 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 7 одноголосно. Питання 8, 9. Припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради Слухали: Голову зборiв Фiтiсова М.М. щодо припинення повноважень членiв наглядової ради, який повiдомив, що у зв'язку з вiдкликанням заяв про дострокове припинення повноважень за власним бажанням членами наглядової ради i запропонував зняти цi питання з розгляду. Прийняте рiшення: Зняти питання про дострокове припинення повноважень та переобрання членiв наглядової ради за власним бажанням в зв'язку з вiдкликанням ними заяв. Голосування з питання № 8, 9 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 8, 9 одноголосно. Питання 10-16. Припинення товариства шляхом перетворення приватного акцiонерного товариства на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Слухали: Голову зборiв Фiтiсова М.М. щодо розгляду питань про припинення товариства шляхом перетворення приватного акцiонерного товариства "Тетерiв" на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тетерiв" (ПрАТ на ТОВ), який запропонував не розглядати питання припинення шляхом перетворення ПрАТ на ТОВ в зв'язку з вiдсутнiстю iнших акцiонерiв. По цiй причинi питання 11-16 порядку денного розглядатись не можуть, бо вiдсутня потреба в їх розглядi. Прийняте рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю iнших акцiонерiв на зборах питання 10-16 щодо припинення товариства шляхом перетворення ПрАТ на ТОВ не розглядати. Голосування з питання № 10-16 порядку денного проведено бюлетенями для голосування № 10-16 одноголосно. Порядок денний зборiв вичерпано, збори оголошено закритими. 4. Iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган Товариства Чинною редакцiєю Статуту Товариства, зокрема п. 11.1, передбачено, що Наглядова рада Товариства є органом, що репрезентує та здiйснює захист прав акцiонерiв в перервi мiж зборами i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, яким в Товариствi є директор. Згiдно п. 10 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пп. 11.3 та 11.4 Статуту Товариства Наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради входять: " Голова наглядової ради Фiтiсов Микола Миколайович, як представник акцiонера ТОВ "ФАНТ ЛТД" обраний членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їх засiданнi 27 квiтня 2018 року (протокол Наглядової ради № 1 вiд 18 квiтня 2018 року); " Член наглядової ради Островська Людмила Григорiвна, обрана членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв №16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки; " Член наглядової ради Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна, обрана членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27 квiтня 2018 року) термiном на 3 роки. Комiтети наглядової ради не створювались. Впродовж 2019 року вiдбулися засiдання наглядової ради: Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень 26.02.2019 100% Прийняття рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Тетерiв" на 25 квiтня 2019 року, визначення порядку денного зборiв 04.03.2019 100% Прийняття рiшення про дату складання перелiку акцiонерiв, призначення реєстрацiйної комiсiї 13.04.2019 100% Затвердження зразка бюлетеня для голосування, що буде використовуватись на загальних зборах акцiонерiв 25 квiтня 2019 року Одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради є директор. Його права та обов'язки визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими чинними нормативними актами, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним за пiдписом голови Наглядової ради. Впродовж 2019 року посаду директора обiймала Фiтiсова Альона Олександрiвна, призначена рiшенням Наглядової ради Товариства № 13 вiд 08.10.2014 року.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери X  
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити): не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

так