ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"

код за ЄДРПОУ д/н, місцезнаходження: 10002, Житомирська область, Корольовський, Житомир, Святослава Рiхтера,75, міжміський код та телефон: (0412)34-55-23, (0412)34-55-23

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.teterev.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний: 1. Затвердження рiчного звiту, балансу за 2017 рiк. 2. Розподiл прибутку i збиткiв. 3. Розгляд та затвердження звiту наглядової ради за 2017 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту директора за 2017 рiк. 5. Розгляд та затвердження звiту ревiзора за 2017 рiк. 6. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 7. Обрання членiв наглядової ради товариства. 8. Припинення повноважень ревiзора товариства. 9. Обрання ревiзора товариства. Результати розгляду питань: 1.Затвердити рiчний звiт, баланс пiдприємства за 2017 рiк. 2.Не виплачувати дивiденди за 2017 рiк, а прибуток витратити на придбання сировини для виготовлення продукцiї. 3.Затвердити звiт наглядової ради за 2017 рiк. 4.Затвердити звiт директора за 2017 рiк. 5.Затвердити звiт ревiзора за 2017 рiк. 6.Припинити повноваження членiв наглядової ради. 7.Обрати членiв наглядової ради. 8.Припинити повноваження ревiзора. 9. Обрати ревiзора. Протягом звiтного перiоду позачерговi збори акцiонерiв не проводились. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося