ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3321.8 3656
Інші операційні доходи 2120 891.9 809.7
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4213.7 4465.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2781.8) (2425)
Інші операційні витрати 2180 (1154) (1047.4)
Інші витрати 2270 (0) (10.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3935.8) (3482.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 277.9 983.1
Податок на прибуток 2300 (50) (177)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 227.9 806.1

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Фiтiсова А.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.