ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" за ЄДРПОУ
Територія Житомирська область за КОАТУУ 1810136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу за КВЕД 13.95
Середня кількість працівників, осіб 18    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 10002, Житомирська обл., Корольовський р-н, Житомир, Святослава Рiхтера,75, (0412)34-55-23

1. Баланс
на 31.12.2018

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 196.3 196.3
Основні засоби: 1010 1322.4 1298.2
первісна вартість 1011 2945.8 2941.4
знос 1012 (1623.4) (1643.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1518.7 1494.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2319.9 2551.2
у тому числі готова продукція 1103 747.3 1005.2
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 9.9 40.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 84.6
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 216.6 310.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 159.2 12.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 12.5 0
Усього за розділом II 1195 2718.1 2999.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 4236.8 4494.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 0 0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 0 0
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 0 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Фiтiсова А.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.