ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основними напрямками роботи на 2019 рiк є удосконалення виробництва, пошук нових контрагентiв, удосконалення умов працi.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової,iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
Інформація про розвиток емітента Виконавчим органом ПрАТ "Тетерiв" (далi - товариство) є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства. Директор пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень У своїй дiяльностi директор керується чинним законодавством України, статутом товариства та положенням про виконавчий орган. Вiдповiдно до засiдання наглядової ради товариства № 13 вiд 08.10.2014 року директором товариства було обрано Фiтiсову Альону Олександрiвну з 09.10.2014 року з окладом згiдно штатного розпису. За звiтний перiод товариство має наступнi показники фiнансово-господарської дiяльностi: Найменування показника Перiод 2018 2017 Усього активiв 4494 4237 Основнi засоби 1298 1322 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - Запаси 2251 2320 Сумарна дебiторська заборгованiсть 351 227 Грошовi кошти та їх еквiваленти 13 159 Нерозподiлений прибуток 1827 1599 Власний капiтал 3254 3026 Статутний капiтал 661 661 Довгостроковi зобов'язання - - Поточнi зобов'язання 1240 1211 Чистий прибуток (збиток) 228 806 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 44085 44085 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 18 17
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Емiтетом не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Члени Наглядової ради та Ревiзiор обираються та вiдкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуваннi загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревiзор вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членiв Наглядової ради тп\а Ревiзора припиняються в разi прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та Ревiзора та в iнших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом . Повноваження члена Наглядової ради , обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради . У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради та Ревiзора за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера та в разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради або Ревiзора Дострокове припинення повноважень, вiдкликання, переобрання Ревiзора здiйснюється Загальними зборами. Директор призначається Наглядовою радою. Повноваження директора припиняються достроково у разi: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; смертi, визнання особи судом недiєздатною, обмежено дiєздатною, безвiсно вiдсутньою; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв директора за рiшенням Наглядової ради; вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або акцiонерам Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Директора. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
Повноваження посадових осіб емітента Члени Наглядової ради мають повноваження, визначенi законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї, а посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї на їх запит в межах, що необхiднi для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язкiв; вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалiзують свої повноваження а тому числi шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради Товариства. Директор має повноваження отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства, а також iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством, рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства та Статутом. Голова i члени Ревiзiйної комiсiї для виконання своїх обов'язкiв, зокрема мають повноваження доступу у примiщення Товариства; вимагати надання фiнансових, бухгалтерських та iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок i розслiдувань; залучати до проведення перевiрки незалежних аудиторiв; отримувати письмовi пояснення вiд iнших посадових осiб та працiвникiв Товариства; брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановленими Загальними зборами. Головний бухгалтер має право: - дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства; - вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Iнформацiя аудитора (Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Еталон", Код за ЄДРПОУ 41000913,Номер та дата видачi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України 4693 01.10.2018 ) щодо звiту про корпоративне управлiння: Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" - стаття14 пункту 3 абз.5 "про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у звiтi про управлiння та їх характер; Вiдповiдно до вимог Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" - ст11п.7 "Звiт про управлiння подається разом з фiнансовою звiтнiстю". Вiдповiдно до вимог Закону України вiд "Про цiннi папери та фондовий ринок" - ст.40.1 Звiт керiвництва -аудитор повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в п.1-4 ч.3. Вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" р.II п.1 - Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства. Звiтування виконується вiдповiдно МСА 700 "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї" Звiт про управлiння, що надається ПрАТ" ЖФНМ "Тетерiв" узгоджений з фiнансовою звiтнiстю ПрАТ"ЖФНМ "Тетерiв" " за звiтний перiод та не мiстить суттєвих викривлень.