ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акцiя проста бездокументарна iменна4408515Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України про акцiонернi товариства передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав,включаючи права: - брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з ycix питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства,висувати кандидатури для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - право на отримання дивiдендiв; - право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; - право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; - вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй у порядку, встановленому законом. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися акцiями, зокрема продати або iншим чином Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб; - вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України,Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В разi невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцiй акцiонер має право на вiдшкодування завданих йому збиткiв внаслiдок таких дiй (бездiяльностi) з боку Товариства; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - оскаржувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення таким рiшенням прав та охоронюваних законом iнтересiв акцiонера; - переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством); - акцiонери Товариства мають й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. - нести iншi обов'язки, встановленi Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались.
Зміст інформації:
Iншi данi вiдсутнi