ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** україна, м. Київ, Шевченкiвський, Київ, 04107, вул. Торiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс 5910424
Вид діяльності Нацiональний Депозитарiй України забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Дiяльнiсть не лiцензується.
Опис Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Еталон"
Організаційно-правова форма* Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 41000913
Місцезнаходження** україна, Житомирська область, Богунський, Житомир, 10030, вулиця Київська,74,кв.58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4693
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 0975057730
Факс --------------
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Емiтент залучав аудиторську фiрму, яка висловила свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також перевiрив iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма* Державна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження** україна, м. Київ, Голосiївський, Київ, 03680, вул. Антоновича, 51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності д/н
Опис Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" надає послуги з iнформацiйно-технiчної пiдтримки для суб'єктiв розкриття iнформацiї та iнформацiйнi послуги щодо подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Комiсiї

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.