ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiтiсов Микола Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1972
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "ФАНТ"-ЛТД, директор ТОВ "Сервiс"
 
Генеральний директор ТОВ "ФАНТ"-ЛТД, директор ТОВ "Сервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує її роботу, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Наглядову раду, законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Наглядової ради вправi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати будь-якi накази (в тому числi накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи), та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради користується всiма правами та обов'язками наданими законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом директору АТ. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 р., протокол №16 та протоколу наглядової ради № 28 вiд 27.04.2085 року. Протягом звiтного перiоду вiдбулася змiна голови наглядової ради, повноваження попереднього голови наглядової ради були припиненi вiдповiдно до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд27.04.18 року та протоколу засiдання наглядової ради № 28 вiд 27.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "ФАНТ"-ЛТД (юридична адреса: м. Житомир, вул. Гоголiвська , 17), в.о. директора ТОВ "Сервiс" (юридична адреса: м. Житомир, вул.Гоголiвська , 17). Обiймає посади: генерального директора ТОВ "ФАНТ"-ЛТД (юридична адреса: м. Житомир, вул. Гоголiвська , 17), директора ТОВ "Сервiс" (юридична адреса: м. Житомир, вул.Гоголiвська , 17).Посадова особа є акцiонером .


1) посада* член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островська Людмила Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1965
5) освіта** середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
начальник цеху ПрАТ "Житомирська фабрика нетканних матерiалiв "Тетерiв"
 
начальник цеху ПрАТ "Житомирська фабрика нетканних матерiалiв "Тетерiв"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 р., протокол №16.Протягом звiтного перiоду посадову особи було обрано членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: Обiймає посаду начальника цеху ПрАТ "Тетерiв". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Не є акцiонером.


1) посада* член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
головний бухгалтер ПрАт"Тетерiв"
 
головний бухгалтер ПрАт"Тетерiв"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 р., протокол №16. Протягом звiтного перiоду посадова особа була переобрана членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Не є акцiонером.


1) посада* директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiтiсова Альона Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "Садiвник", заступник директора
 
ТОВ "Садiвник", заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.10.2014, безстроково
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ. Права та обов'язки директора визначаються законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган АТ, а також контрактом, що з ним укладається. Директор приймає рiшення у виглядi наказiв, розпоряджень та iнше, на свiй власний розсуд. Директор приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої нагороди не вказується (п. 8 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826). Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 08.10.2014р., протокол №13. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: заступник директора ТОВ "Садiвник". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада* ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нерода Свiтлана Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
начальник вiддiлу маркетингу ПрАт "Тетерiв"
 
начальник вiддiлу маркетингу ПрАт "Тетерiв"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 р., протокол №16.. Протягом звiтного перiоду посадову особи було обрано членом наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад:начальник вiддiлу маркетингу ПрАт "Тетерiв"


1) посада* головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
головний бухгалтер ПрАТ "Тетерiв"
 
головний бухгалтер ПрАТ"Тетерiв"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.10.2010, безстроково
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечує складання та подання у встановленi термiни фiнансової та податкової звiтностi. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої нагороди не вказується (п. 8 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826). Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
голова наглядової радиФiтiсов Микола Миколайовичд/н50.011350
член наглядової радиОстровська Людмила Григорiвнад/н0000
член наглядової радиГерасимчук Лiлiя Леонiдiвнад/н0000
директорФiтiсова Альона Олександрiвнад/н260.059260
ревiзорНерода Свiтлана Миколаївнад/н0000
головний бухгалтерГерасимчук Лiлiя Леонiдiвнад/н0000
Усього 31 0.0703 31 0