ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1322.4 1298.2 0 0 1322.4 1298.2
будівлі та споруди 311.3 287.1 0 0 311.3 287.1
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 1011.1 1011.1 0 0 1011.1 1011.1
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1322.4 1298.2 0 0 1322.4 1298.2
Опис Станом на 31.12.2018 р. первiсна вартiсть ОЗ складає 2941.4 тис.грн., в тому числi 1011.1 тис.грн. - вартiсть земельної дiлянки. Станом на 31.12.2018 р. сума нарахованого зносу складає 1643.2 тис.грн. Оскiльки вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" земельна дiлянка не є об'єктом амортизацiї, то для розрахунку ступiня зносу основних засобiв первiсна вартiсть основних засобiв зменшується на вартiсть земельної дiлянки у сумi 1011.1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 р. складає 85.1 %. Ступiнь використання ОЗ складає 80%. Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв встановлюється наказом при зарахуваннi такого активу на баланс, та складає: - для будiвель та споруд - 20 рокiв; - для машин та обладнання - 5 рокiв; - для транспортних засобiв - 5 рокiв; - для iнструментiв, приладiв - 4 роки. Умови користування основними засобами - за цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi вiдповiдно до вимог технiчної документацiї вiдповiдних об'єктiв. Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3254.1 3026.2
Статутний капітал (тис.грн.) 661.3 661.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 661.3 661.3
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3254.1 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу(661.3 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.