ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1829.7 2216
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (305) (369)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 1524.7 1847
Інші операційні доходи 040 188.8 1852
Інші доходи 050 2.5 13
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1716 3712
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1327.1) (1432)
Інші операційні витрати 090 (438.8) (318)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (25.6) (18)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1791.5) (1768)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -75.5 1944
Податок на прибуток 140 (17.9) (45)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -93.4 1899
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Янович Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.