ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" за ЄДРПОУ 00306897
Територія   за КОАТУУ 1810136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу за КВЕД 13.95
Середня кількість працівників 30    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 10002 Житомирська область м. Житомир вул. 1 Травня, буд. 75
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 1207 196.3
Основні засоби:
залишкова вартість 030 529 1497.4
первісна вартість 031 1964 2973
знос 032 (1435) (1475.6)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1736 1693.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 774 652.1
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 696 653.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 55 30.5
первісна вартість 161 55 30.5
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 5.4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 17 8.6
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 151 148
Усього за розділом II 260 1707 1498.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3443 3191.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 661.3 661.3
Додатковий вкладений капітал 320 673.8 673.5
Резервний капітал 340 92 92
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -78.1 -171.5
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1349 1255.3
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 550.8
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 644 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1235 1197.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 47 40.9
зі страхування 570 122 94.4
з оплати праці 580 31 37.3
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 15 15.9
Усього за розділом IV 620 2094 1385.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3443 3191.9
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Янович Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Герасимчук Л.Л.