ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2012
Кворум зборів** 94.0977
Опис Порядок денний чергових Загальних зборiв Товариства був пiдготовлений та затверджений Наглядовою радою. Пропозицiї вiд iнших осiб до перелiку питань порядку денного не надходили. Порядок денний: 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Затвердження рiчного звiту, балансу за 2011 рiк. 3) Розподiл прибуткiв i збиткiв. 4) Розгляд та затвердження звiту наглядової ради за 2011 рiк. 5) Розгляд та затвердження звiту директора за 2011 рiк. 6) Розгляд та затвердження звiту ревiзора за 2011 рiк. Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох членiв: - Пастухов Володимир Петрович - Кохан Любов Петрiвна - Свiдерський Iгор Анатолiйович. 2) Затвердити рiчний звiт, баланс пiдприємства за 2011 рiк. 3) Збитки погашати впродовж 2012 року за рахунок прибутку вiд реалiзованої продукцiї. 4) Затвердити звiт наглядової ради за 2011 рiк. 5) Затвердити звiт директора за 2011 рiк. 6) Затвердити звiт ревiзора за 2011 рiк. Протягом звiтного перiоду позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися та не скликалися.