ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Янович Григорiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", головний iнженер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ. Права та обов'язки директора визначаються законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган АТ, а також контрактом, що з ним укладається. Директор приймає рiшення у виглядi наказiв, розпоряджень та iнше, на свiй власний розсуд. Директор приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 29.04.2011р., протокол №3. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний iнженер, iнженер-механiк. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiтiсов Микола Тимофiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1942
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** вiйськовослужбовець
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує її роботу, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi положенням про Наглядову раду, законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Наглядової ради вправi без довiреностi дiяти вiд iменi АТ, в тому числi пiдписувати договори, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати будь-якi накази (в тому числi накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи), та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Наглядової ради користується всiма правами та обов'язками наданими законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом директору АТ. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: вiйськовослужбовець. Обiймає посаду генерального директора на ТОВ "Фант-ЛТД", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Вiтрука, буд.2.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Свiдерська Людмила Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗОК, начальник фiнансового вiддiлу
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулюлює дiяльнiсть виконавчого органу. член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору та вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, начальник фiнансового вiддiлу. Обiймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "Фант-ЛТД", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Вiтрука, б.2.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiтiсова Альона Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Фенiкс", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: Ревiзор перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Права та обов'язки ревiзора визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також укладеним з ним договором. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2011 р., протокол №9. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ "Садовод", мiсцезнаходження пiдприємства м.Житомир, вул. Гоголiвська, буд.17.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герасимчук Лiлiя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ЖФНМ "Тетерiв", бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечує складання та подання у встановленi термiни фiнансової та податкової звiтностi. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом звiтного перiоду посадова особа винагороди не отримувала. Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорЯнович Григорiй Володимировичд/в, д/в, д/вд/н000000
Голова Наглядової радиФiтiсов Микола Тимофiйовичд/в, д/в, д/в24.12.200150.011341735000
Член Наглядової радиГерасимчук Лiлiя Леонiдiвнад/в, д/в, д/вд/н000000
Член Наглядової радиСвiдерська Людмила Василiвнад/в, д/в, д/вд/н000000
РевiзорФiтiсова Альона Олександрiвнад/в, д/в, д/в24.12.2001260.0589769826000
Головний бухгалтерГерасимчук Лiлiя Леонiдiвнад/в, д/в, д/вд/н000000
Усього 31 0.0703187 31 0 0 0