ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що потребують лiцензування. 2. "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки товариство не входить до складу жодного об'єднаня. 3. "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному фондi державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 4. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до п.1.6 глави 2 роздiлу V "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. №1591, ця iнформацiя не розкривається емiтентами - акцiонерними товариствами. 5. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, оскiльки товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 6. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня, оскiльки товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало. 7. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, оскiльки товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй. Випуск будь-яких iнших цiнних паперiв товариство не здiйснювало. 8. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду товариство власнi акцiї не викупало. 9. "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" вiдсутня, оскiльки Товариство здiйснило дематерiалiзiцiю цiнних паперiв. 10. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, оскiльки дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. (п.1.16 глави 2 роздiлу V "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. №1591). 11. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня, оскiльки товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. 12. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду" вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду фактiв, щодо яких передбачено подання особливої iнформацiї, не було, емiсiя iпотечних цiнних паперiв не здiйснювалась. 13. Звiт про корпоративне управлiння в складi "Iнформацiї про корпоративне управлiння" не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. №1591, ця iнформацiя заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. ПрАТ ЖФНМ "Тетерiв" не є фiнансовою установою. 14. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутнi, оскiльки товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 15. "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi, оскiльки ФОН не створювався, випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. 16. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вiдсутня, оскiльки товариство не готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 17. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй, оскiльки товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.