ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" за 2012 рік Загальним зборам акціонерів ПрАТ "Тетерів", Правлінню ПрАТ "Тетерів" Звіт щодо фінансової звітності Основні відомості про емітента Найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв" Код ЄДРПОУ 00306897 Юридична адреса та місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. 1 Травня, 75 Банківські реквізити Р/р 26002055984519 ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 311744 Відомості про державну реєстрацію підприємства Виписка про державну реєстрацію ААБ №310723 вiд 28 жовтня 1993 року видана Виконком Житомирської мiської Ради народних депутатiв. Дата проведення державної реєстрації 28.10.1993. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 15.06.2011. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію відбулася у звя'зку із зміною найменування юридичної особи. Основні види діяльності 13.95 - Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу, 68.20 - Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Статут ПрАТ "Тетерів" затверджено (у новій редакції) Загальними зборами засновників від 26 квітня 2011 року, протокол №9, зареєстровано Виконкомом Житомирської міської ради Житомирської області 24 травня 2011 року, реєстраційний №13051050012000686 Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ "Аудит-Ольга" провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ "Тетерів" за 2012 рік на предмет достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства України. Аудит проведено та аудиторський висновок складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням НКЦПФР №1360 від 29 вересня 2011 року та зареєстрованих в Мін'юсті України 28 листопада 2011р. за № 1358/20096. Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає: - Баланс (форма №1-м) станом на 31.12.2012р.; - Звіт про фінансові результати за 2012р. (форма №2-м). Концептуальна основа фінансової звітності Товариства визначається Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - XІV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внутрішньою обліковою політикою Товариства, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПрАТ "Тетерів" несе відповідальність: " за складання і достовірне подання фінансової звітності, що перевіряється, згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р. за № 996-ХІV (із змінами) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; " за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Відповідальність аудитора Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності ПрАТ "Тетерів" на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ПрАТ "Тетерів" (МСА 560). Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та діючих нормативно-правових актів України. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає вибіркову перевірку на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих керівництвом ПрАТ "Тетерів" принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації. Стан бухгалтерського обліку та звітності Облікова політика на підприємстві встановлена наказом №1 вiд 03 сiчня 2012 року. Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Товариства на чолі з головним бухгалтером. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи , які фіксують факти здійснення господарських операцій. Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться відповідно до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України №69 від 11.08.1994 р. (із змінами). Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України. Пояснювальні примітки до фінансової звітності відсутні. Активи та зобов'язання Визнання, класифікація та оцінка активів Товариства проведені відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (із змінами та доповненнями). Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів, за місцями знаходження об'єктів. Підприємство використовує власні основні засоби. Аналітичний облік основних засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку. Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу №9 від 31.10.2012 р. В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено. В бухгалтерському обліку відображення надходжень, ліквідації, інвентаризації, ремонту основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби". В бухгалтерському обліку амортизація нараховується за кожним об'єктом із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного періоду метод визначення зносу (амортизації) залишався незмінним. Переоцінка основних засобів станом на 31.12.2012 р. у відповідності до вимог пунктів 16-21 П(С)БО №7 не здійснювалась. Вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. складає: - первісна вартість - 2973,0тис. грн.; - нарахований знос - 1475,6 тис. грн.; - залишкова (балансова) вартість - 1497,4 тис. грн. Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибуттю оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Запаси відображені в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Станом на 31.12.2012 р. запаси складають 1305,7 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становіть 30,5 тис. грн. Сумнівна дебіторська заборгованість відсутня. Резерв сумнівних боргів не нараховується. Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться Товариством в цілому згідно з вимогами "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (із змінами). Станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства складають 3191,9 тис. грн. Станом на 01.01.2012 р. загальні активи Товариства складали 3443 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися в основному за рахунок: зменшення виробничих запасів на суму 164,3 тис. грн., зменшення дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на суму 24,5 тис. грн., збільшення первісної вартості основних засобів на суму 1009 тис. грн., зменшення незавершених капітальних інвестицій на суму 1010,7 тис. грн. Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань підприємством проведені згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (із змінами та доповненнями). Інвентаризація зобов'язань проведена відповідно до наказу № 9 від 31.10.2012 р. Станом на 31.12.2012 р. загальні зобов'язання Товариства складають: довгострокові зобов'язання на суму 550,8 тис. грн., поточні зобов'язання на суму 1385,8 тис. грн. Станом на 01.01.2012 р. загальні зобов'язання Товариства складали поточні зобов'язання на суму 2094 тис. грн. Зміни у складі зобов'язань відбулися в основному за рахунок зменшення зобов'язань за кредитами банків на суму 93,2 тис. грн., зменшення заборгованості за товари (роботи, послуги) на суму 37,7 тис. грн., зменшення інших поточних зобов'язань на суму 26,5 тис. грн. Власний капітал Власний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 1255,3 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 661,3 тис. грн., інший додатковий капітал у сумі 673,5 тис. грн., резервний капітал у сумі 92,0 тис. грн., непокритий збиток у сумі -171,5 тис. грн. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 661 275,00 грн. Статутний капітал сплачений повністю. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал". Статутний капітал Товариства розподілений на 44 085 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. кожна. Кiлькiсть акцiонерiв-фiзичних осiб складає 45 чоловiк, загальна частка акцiй, що належать фiзичним особам, становить 39,133%. Кількість акціонерів-юридичних осіб - 1, частка акцій, що належать юридичним особам, становить 60,867%. Облік фінансових результатів Облік фінансових результатів на підприємстві здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 (із змінами та доповненнями), та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями). Обсяг чистого збитку у 2012 році склав 93,4 тис. грн. За 2012 рік товариством отримано доходів у сумі 1716 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності у сумі 1524,7 тис. грн. Інші операційні доходи складають 188,8 тис. грн., інші доходи складають 2,5 тис. грн. За 2012 рік витрати товариства становлять 1791,5 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності у сумі 969,2 тис. грн., витрати на оплату праці у сумі 497,1 тис. грн., відрахування на соціальні заходи у сумі 175,1 тис. грн., нарахування амортизації на основні засоби у сумі 40,8 тис. грн., інші витрати у сумі 109,3 тис. грн. Показники фінансового стану підприємства У результаті оцінки фінансового стану ПрАТ "Тетерів" на основі даних фінансової звітності за 2012 рік, розраховано показники фінансового стану підприємства: Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = 0,004 (за минулий період К1 = 0,008). Нормальне позитивне значення К1=0,25..0,5 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про недостатню кількість абсолютно ліквідних активів. Коефіцієнт загальної ліквідності К2 = 0,774 (за минулий період К2 = 0,815). Нормальне позитивне значення К2=1,0..2,0 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта не знаходиться в межах діапазону позитивних значень. Значення коефіцієнта свідчить про недостатню забезпеченість підприємства оборотними активами для розрахунку за поточними зобов'язаннями. Коефіцієнт фінансової стійкості К3 = 0,393 (за минулий період К3 = 0,392). Нормальне позитивне значення К3>0,5. Підприємство має недостатню фінансову стійкість. Коефіцієнт структури капіталу К4 = 1,543 (за минулий період К4 = 1,552). Нормальне позитивне значення К4=0,5..1,0, К4<1 з тенденцією до зменшення. Підприємство залежить від залучених коштів. Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення модифікованої аудиторської думки стосовно фінансової звітності ПрАТ "Тетерів" за 2012 рік. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Інвентаризація основних засобів та запасів проведено відповідно до наказу № 9 від 31.10.2012 р. станом на 31.10.2012 року. Ми не спостерігали за iнвентаризацiєю основних засобів та запасів станом на 31.10.2012 року, оскільки ця дата передувала даті заключення договору на проведення аудиторської перевірки. Умовно-позитивна думка При підготовці фінансових звітів ПрАТ "Тетерів" було використано національну концептуальну основу фінансової звітності, яка визначається Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - XІV від 16.07.1999 р (із змінами та доповненнями), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішніми положеннями Товариства. Під час проведення аудиту встановлено, що надані фінансові звіти складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та у відповідності до обраної концептуальної основи. На нашу думку, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про ПрАТ "Тетерів" станом на 31.12.2012 року згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів (Додаткова інформація згідно вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29 вересня 2011 року) Під час проведення аудиторської перевірки аудитором було також встановлено наступні обставини стосовно питань, зазначених у п.2.7 Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням НКЦПФР 29.09.2011 №1360. Інформація щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 р. та рішення ДКЦПФР № 688 від 01.12.2005 р. було розраховано вартість чистих активів. Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "Тетерів" станом на 31.12.2012 р. складає 1255,3 тис. грн. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 661,3 тис. грн. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного року відсутні. Скоригований статутний капітал складає 661,3 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Статутний капітал Товариства не потребує коригувань, зазначених у п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та регулярною річною інформацією ПрАТ "Тетерів" за 2012 рік, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, аудиторами не виявлено. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" Протягом звітного періоду значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не відбувалося. Інформація щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенції, визначеної статутом та Законом "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом фінансово - господарською дiяльнiстю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізора. Строк повноваження ревізора становить три роки. За підсумками перевірки фінансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року ревізор готує висновок, в якому міститься iнформацiя про підтвердження достовiрностi та повноти даних фінансової звiтностi за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звiтностi. Нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системі внутрішнього контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на його можливість обліковувати, обробляти, узагальнювати i відображати у звiтностi бухгалтерські та iншi фiнансовi дані. Звіт Ревізора за 2011 рік затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ "Тетерів", які відбулися 04 квітня 2012 року. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту ПрАТ "Тетерів"в основному відповідає Закону України "Про акціонерні товариства". Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Визнаючи можливість існування суттєвих викривлень фінансової звiтностi внаслідок шахрайства нами була проведена iдентифiкацiя та оцінка ризиків вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звiтностi". Оцінка цих ризиків виконувалась на рiвнi фінансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класів операцій, залишків на рахунках i розкриття інформації. Отримано письмові запевнення від управлінського персоналу про те, що вони визнають свою відповідальність за внутрішній контроль, розроблений, застосований і підтримуваний для запобігання та виявлення шахрайства, що вони підтверджують відсутність інформації про те, що фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства, підтверджують відсутність відомостей про будь-які випадки фактично вчиненого, підозрюваного шахрайства або шахрайства що розслідується (чи було розслідуване), які впливають на суб'єкт господарювання. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що фiнансовi звіти не містять викривлень внаслідок шахрайства - наведено достовірно. Інформація щодо дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Протягом звітного періоду дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" не відбувались. Протягом звітного періоду ПрАТ "Тетерів" не приймало рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Викуп власний акцій Товариством не здійснювався. Факти лістингу/делістингу на біржових ринках відсутні. Заяви для допуску на біржу Товариством не подавалися. У звітному році Товариство позик та кредитів не отримувало. Склад посадових осіб протягом періоду, що перевіряється, не змінювався. Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, не відбувалося. В Товаристві філії та представництва відсутні, рішень щодо їх створення протягом звітного періоду не приймалося. Змін статутного капіталу у звітному періоді не відбувалося. Протягом звітного року справ про банкрутство Товариства не порушувалося, ухвали про санацію не виносилися. Вищим органом Товариства та іншими органами рішень щодо банкрутства та/або припинення Товариства у звітному році не приймалося. Відомості про аудиторську фірму та підстави перевірки Повна назва Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга" Код ЄДРПОУ 20425581 Місцезнаходження 10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374 Реєстраційні дані Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію - серія А00 №133001 Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. №221/3 термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р. Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Свідоцтво №0184, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 24.11.2012 року №243/3 Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна Сертифікат аудитора - №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 20.09.1994 р. №19. Рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. №194/1 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2013 р. Контактний телефон (0412) 25-91-63 Керівник Коломійчук Віра Миколаївна Підставою для проведення аудиторської перевірки є ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-ІV, ЗУ "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 № 3126-ХІІ (із змінами) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР №1591 від 19 грудня 2006 року (із змінами). Договір на проведення аудиторської перевірки №13 від 04 квітня 2013 року. Аудит розпочато - 04 квітня 2013 року. Аудит закінчено - 15 квітня 2013 року. Перевірка фінансової звітності проведена з дозволу директора ПрАТ "Тетерів" Яновича Г.В. та в присутності головного бухгалтера Герасимчук Л. Л. Директор ПП АФ "Аудит-Ольга"(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 чинний до 20 вересня 2013 року) В.М. Коломійчук 15 квітня 2013 року Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках, з яких 2 примірники видано: Директору ПрАТ "Тетерів" Яновичу Г.В. Головному бухгалтеру Герасимчук Л. Л. Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.