ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 529 1497.4 0 0 529 1497.4
будівлі та споруди 457 433.2 0 0 457 433.2
машини та обладнання 67 50.9 0 0 67 50.9
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
інші 4 1012.3 0 0 4 1012.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 529 1497.4 0 0 529 1497.4
Опис В складi власних основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду в рядку "Iншi" вiдображено земельну дiлянку вартiстю 1011,1 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. первiсна вартiсть ОЗ складає 2973 тис.грн., в тому числi 1011,1 тис.грн. - вартiсть земельної дiлянки. Станом на 31.12.2012 р. сума нарахованого зносу складає 1475,6 тис.грн. Оскiльки вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" земельна дiлянка не є об'єктом амортизацiї, то для розрахунку ступiня зносу основних засобiв первiсна вартiсть основних засобiв зменшується на вартiсть земельної дiлянки у сумi 1011,1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 75,2%. Ступiнь використання ОЗ складає 80%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв протягом звiтного року зумовленi оприбуткуванням на баланс земельної дiлянки вартiстю 1011,1 тис.грн. Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв встановлюється наказом при зарахуваннi такого активу на баланс, та складає: - для будiвель та споруд - 20 рокiв; - для машин та обладнання - 5 рокiв; - для транспортних засобiв - 5 рокiв; - для iнструментiв, приладiв - 4 роки. Умови користування основними засобами - за цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi вiдповiдно до вимог технiчної документацiї вiдповiдних об'єктiв. Обмежень на використання майна Товариства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1255.3 1349
Статутний капітал (тис.грн.) 661.3 661.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 661.3 661.3
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1255.300 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(661.300 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.