ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Янович Г.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00306897
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Житомирська область, ,, м. Житомир, 10002, вул. 1 Травня, буд. 75
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0412) 34-55-23, (0412) 34-45-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента teteriv@emitent.net.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№83(1587), Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.teterev.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)