ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 13.10.2014

Особлива інформація на 13.10.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова наглядової ради

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фiтiсов Микола Тимофiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.10.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 75
4. Код за ЄДРПОУ 00306897
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-55-23, (0412)34-45-31
6. Електронна поштова адреса teteriv@emitent.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

10.10.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.teterev.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.10.2014

(дата)