ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 10.10.2014

Особлива інформація на 10.10.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваження ДиректорЯнович Григорiй ВолодимировичВН, 039293, 25.01.2002, Житомирським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради № 12 вiд 07.10.2014 року було звiльнено Яновича Г.В. з посади директора ПрАТ "Тетерiв" з 07.10.2014 року. Пiдстава для звiльнення - заява Яновича Г.В. про звiльнення за власним бажанням. Янович Г.В. перебував на посадi директора ПрАТ "Тетерiв" з 01.10.2003 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. На посаду директора замiсть Яновича Г.В. нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.